Jednym z najważniejszych postanowień ustawy, która wejdzie w życie 31 sierpnia 2017 r., jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych comiesięcznego świadczenia pieniężnego w wysokości 402,72 zł. Świadczenie to będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej bezterminowo i bez względu na dochód.

 

Świadczenie pieniężne może być przyznane wyłącznie osobie uprawnionej, to znaczy osobie posiadającej potwierdzony decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Zasady uzyskiwania statusu zostały opisane na stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl w zakładce: „Uzyskiwanie uprawnień działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”.

 

1. Osoby, które posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz na dzień 31 sierpnia 2017 roku będą pobierały świadczenie pieniężne.

 

Osoby, które na dzień 31 sierpnia 2017 roku będą pobierały świadczenie pieniężne nie będą musiały podejmować żadnych działań, aby to świadczenie w dalszym ciągu otrzymywać – Szef UdSKiOR dokona z urzędu, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy, zmiany wydanych wcześniej decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego w zakresie okresu, na jaki zostało przyznane świadczenie.

 

2. Osoby, które posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz na dzień 31 sierpnia 2017 roku nie będą pobierały świadczenia pieniężnego.

 

Osobom posiadającym potwierdzony przez Szefa UdSKiOR status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a nie pobierającym świadczenia pieniężnego na dzień 31 sierpnia 2017 roku, świadczenie zostanie przyznane w drodze nowej decyzji Szefa UdSKiOR. Aby wydanie takiej decyzji było możliwe, konieczne jest złożenie przez osobę uprawnioną wniosku o przyznanie świadczenia. Formularz wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl w zakładce: „Formularze według stanu prawnego obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2017 roku”.

 

W przypadku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego przed wejściem w życie nowelizacji należy złożyć wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. W innym przypadku wniosek będzie podlegał rozpatrzeniu na podstawie przepisów aktualnie obowiązujących (z uwzględnieniem kryteriów dochodowych).

 

3. Osoby, które nie posiadają statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

 

Osoby nie posiadające potwierdzonego przez Szefa UdSKiOR statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych muszą w pierwszej kolejności wystąpić do Szefa UdSKiOR z wnioskiem o potwierdzenie tego statusu. Formularz wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.kombatanci.gov.pl w zakładce pn.: „Formularze według stanu prawnego obowiązującego od dnia 31 sierpnia 2017 roku”.

 

Uwaga: z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej mogą wystąpić wyłącznie osoby uprawnione, to znaczy osoby posiadające potwierdzony decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.