1. Uzyskanie decyzji administracyjnej Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 693 ze zm.), zwanej dalej: Ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej.

 

Należy złożyć do Prezesa IPN-KŚZpNP wniosek o wydanie decyzji administracyjnej Prezesa IPN-KŚZpNP w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4 Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej  – formularz wniosku wraz z instrukcją zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej pod adresem: http://opozycja.ipn.gov.pl/op/do-pobrania/63,Wnioski-do-pobrania.html

 

UWAGA: decyzji administracyjnej Prezesa IPN-KŚZPNP w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4 ustawy nie muszą uzyskiwać osoby, które zostały odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności. Osoby te do wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych składanego do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych załączają dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności i Solidarności.

 

2. Uzyskanie z Instytutu Pamięci Narodowej informacji / dowodów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 2 lub art. 3 Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej.

 

Należy złożyć do Prezesa IPN-KŚZpNP wniosek o wydanie dowodów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w art. 2 lub art. 3 Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej – formularz wniosku wraz z instrukcją zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej pod adresem: http://opozycja.ipn.gov.pl/op/do-pobrania/63,Wnioski-do-pobrania.html

 

3. Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wnioskiem o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

 

Status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych potwierdza Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek działacza opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowanej z powodów politycznych, wdowy lub wdowca po działaczu opozycji antykomunistycznej lub osobie represjonowanej z powodów politycznych lub innego członka rodziny zmarłego działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

 

Wniosek należy złożyć do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w formie wypełnionego i podpisanego formularza – w załączeniu.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1. życiorys za szczególnym uwzględnieniem działalności opozycyjnej lub podlegania represjom z przyczyn politycznych,

2. decyzję administracyjną Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie spełniania warunków, o których mowa w art. 4 Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej albo dokument potwierdzający nadanie Krzyża Wolności i Solidarności,

3. dowody potwierdzające działalność opozycyjną lub okoliczność podlegania represjom z przyczyn politycznych, w tym: informację / dowody uzyskane z Instytutu Pamięci Narodowej, dokumenty, zaświadczenia właściwych instytucji, urzędów i archiwów, publikacje, pisemne oświadczenia świadków,

4. pełnomocnictwo (w przypadku osób działających przez pełnomocnika) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

5. zdjęcie do legitymacji.