1. Reprezentacja w postępowaniach przed Szefem UdSKiOR

Osoba, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, występując do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej w swojej sprawie powinna:

a) ustanowić pełnomocnika do prowadzenia sprawy

albo

b) wskazać pełnomocnika do doręczeń.[1]

 

Pełnomocnikiem lub pełnomocnikiem do doręczeń może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania w Polsce. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo powinno być złożone do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy pierwszej czynności w sprawie.

 

2. Wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób mieszkających za granicą

Zarówno świadczenie pieniężne jak i pomoc pieniężna – przyznane decyzją Szefa UdSKiOR - są przekazywane, według wyboru świadczeniobiorcy, albo przelewem na jego rachunek bankowy prowadzony w Polsce albo osobie upoważnionej przez świadczeniobiorcę do odbioru świadczenia, zamieszkałej w Polsce.


[1] chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.