Zasady Programu leczenia uzdrowiskowego dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych obowiązujące  w 2024 roku:

1. Pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe przyznawana jest decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek zainteresowanej osoby. (PDF)

2. Dostępność i wysokość pomocy pieniężnej jest uzależniona od sytuacji materialnej wnioskodawcy, długości i kosztu planowanego leczenia, a w szczególności od wysokości środków budżetowych, jakimi dysponuje Urząd.

3. Do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe należy w szczególności dołączyć:

a) dokumentację potwierdzającą sytuację materialną wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy. Dochód wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy może być również ustalony na podstawie dokumentacji znajdującej się już w Urzędzie, jeśli jest ona aktualna, tzn. została wystawiona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczenia o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.;

b) zaświadczenie lekarskie potwierdzające wskazanie do podjęcia leczenia uzdrowiskowego lub skierowania na leczenie uzdrowiskowe wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. z 2021 r. poz. poz. 111 ze zm.) wystawione do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku

c) wystawiony przez placówkę, która będzie realizować leczenie uzdrowiskowe kosztorys, fakturę pro forma albo potwierdzenie dokonania rezerwacji przy czym przedłożony dokument powinien określać koszt leczenia, termin oraz dane, w tym nr rachunku bankowego, placówki realizującej leczenie. Ww. dokument powinien zostać wystawiony na imię i nazwisko wnioskodawcy.

4. Kompletny wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej w ramach programu powinien zostać złożony nie później niż 30 dni przed planowanym terminem leczenia. W przypadku niedochowania tego terminu, wniosek może nie zostać załatwiony w terminie pozwalającym na przekazanie środków do placówki realizującej leczenie w wyznaczonym terminie.

5. Pomoc pieniężna przyznana na leczenie uzdrowiskowe w ramach Programu jest przekazywana przelewem na rachunek placówki, która będzie realizować zaplanowane leczenie uzdrowiskowe, wskazany na fakturze pro forma, kosztorysie lub potwierdzeniu dokonania rezerwacji, nie wcześniej niż na 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia leczenia. Urząd nie przelewa zaliczek.

6. Pomoc pieniężna udzielana na leczenie uzdrowiskowe przyznawana jest wyłącznie na koszty pobytu wraz z wyżywieniem oraz koszty leczenia, w szczególności na: posiłki i noclegi, zabiegi, opiekę lekarską i pielęgniarską.

7. Pomoc pieniężna udzielana na leczenie uzdrowiskowe nie jest przyznawana na pokrycie kosztów ubocznych związanych z pobytem w placówce realizującej leczenie uzdrowiskowe, tj. koszty dojazdu, opłata za parking, wypożyczenie TV, opłata klimatyczna i inne.

8. Pomoc pieniężna w ramach Programu może być przyznana wyłącznie na standardowe świadczenie proponowane przez placówkę realizującą leczenie uzdrowiskowe. Nie może być przyznana na świadczenie o podwyższonym standardzie (typu LUX, SPA itp.) z zastrzeżeniem wyjątku opisanego w punkcie 9 poniżej.

9. Pomoc pieniężna może być przyznana na świadczenie proponowane przez placówkę realizującą leczenie uzdrowiskowe w standardzie podwyższonym tylko w sytuacji, gdy podwyższony standard oznacza dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osoby niepełnosprawnej, przy czym potrzeby te muszą być udokumentowane przez wnioskodawcę przy pomocy stosownej dokumentacji medycznej potwierdzającej obniżoną sprawność ruchową, np. orzeczenie o niepełnosprawności.

10. Przyznana pomoc pieniężna może być wykorzystana wyłącznie na realizację leczenia wskazanego w fakturze pro forma, potwierdzeniu rezerwacji lub kosztorysie. Zmiana placówki realizującej leczenie, terminu leczenia, zakresu leczenia itp. wymaga zmiany decyzji na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

11. Pomoc może być przyznana osobom uprawnionym spełniającym następujące kryteria dochodowe:

a) dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe – dochód nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 320% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa ZUS na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm.), zwanej dalej „najniższą emeryturą” (od 1 marca 2024 roku 5 699,07 zł);

b) dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 250% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa ZUS (od 1 marca 2024 roku 4 4452,40 zł);

c) dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 380% najniższej emerytury, gdy wnioskodawca jest osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (od 1 marca 2024 roku 6 767,65 zł).

12. Za osobę całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji uznaje się osobę, która posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Okoliczność posiadania statusu osoby całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji ustala się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów takich jak:
a) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji wydane przez organ rentowy (ZUS, KRUS, MSWiA, MON, BESW,

b) orzeczenie o I grupie inwalidzkiej wydane przez organ rentowy,

c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku osiągnięcia przez wnioskodawcę wieku emerytalnego,

d) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez organ rentowy, jeśli wnioskodawca osiągnął wiek emerytalny.

13. Kwota pomocy pieniężnej udzielanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na leczenie uzdrowiskowe jest ustalana z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy oraz z zastosowaniem ustalonych w poniższej tabeli parametrów dotyczących poziomu uzyskiwanego dochodu wnioskodawcy, długości planowanego leczenia uzdrowiskowego oraz maksymalnych kwot dofinansowania, a także wysokości dostępnego budżetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Długość planowanego leczenia uzdrowiskowego

Maksymalna wysokość pomocy pieniężnej
(kwoty brutto)

dla osoby uprawnionej samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury (3 918,11 zł)

dla osoby uprawnionej samotnie gospodarującej, której dochód przekracza kwotę odpowiadającą 220% najniższej emerytury (3 918,11 zł), ale nie przekracza kwoty odpowiadającej 290% najniższej emerytury (5164,78 zł)

dla osoby uprawnionej samotnie gospodarującej, której dochód przekracza kwotę odpowiadającą 290% najniższej emerytury (5164,78 zł), ale nie przekracza kwoty odpowiadającej 320% najniższej emerytury (5 699,07 zł)

dla osoby uprawnionej, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% najniższej emerytury (2671,44 zł na osobę)

dla osoby uprawnionej, której dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę odpowiadającą 150% najniższej emerytury (2 671,44 zł na osobę), ale nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury (3918,11 zł na osobę)

dla osoby uprawnionej, której dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę odpowiadającą 220% najniższej emerytury (3918,11 zł na osobę), ale nie przekracza kwoty odpowiadającej 250% najniższej emerytury (4 452,40 zł na osobę)

dla osoby uprawnionej będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, której dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 280% najniższej emerytury (4 986,69 zł) bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym

dla osoby uprawnionej będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, której dochód przekracza kwotę odpowiadającą 280% najniższej emerytury (4 986,69 zł) a nie przekracza kwoty odpowiadającej 350% najniższej emerytury (6 233,36 zł) bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym

dla osoby uprawnionej będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, której dochód przekracza kwotę odpowiadającą 350% najniższej emerytury (6 233,36 zł) a nie przekracza kwoty odpowiadającej 380% najniższej emerytury (6 767,65 zł) bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym


do 7 dni

do 3500 zł

do 2500 zł

do 1500 zł

od 8 do 14 dni

do 5000 zł

do 4000 zł

do 3000 zł

od 15 do 21 dni

do 5500 zł

do 4500 zł

do 3500 zł14. Jeżeli koszt planowanego leczenia uzdrowiskowego wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z powyższej tabeli, pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe może być udzielona wyłącznie do wysokości maksymalnej kwoty wynikającej z powyższej tabeli. Pozostałą do zapłaty kwotę zobowiązany jest ponieść wnioskodawca.

15. Możliwe jest udzielenie pomocy pieniężnej na koszt pobytu osoby sprawującej opiekę nad osobą uprawnioną (zwanej dalej „opiekunem”) w trakcie leczenie uzdrowiskowego, wyłącznie wówczas jeśli wymaga tego stan zdrowia wnioskującego, potwierdzony stosowną dokumentacją medyczną. Maksymalna kwota dofinansowania pobytu opiekuna może wynieść do 2500 zł brutto.

16. Celem uzyskania pomocy pieniężnej na koszt pobytu opiekuna w szczególności należy przedstawić:

a) potwierdzenie rezerwacji lub fakturę pro forma wskazującą na pobyt w charakterze opiekuna, tj. bez zabiegów, leczenia itp. (wyłącznie zakwaterowanie i wyżywienie),

b) orzeczenie o I grupie inwalidzkiej, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub o II grupie inwalidzkiej wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji

bądź

c) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności potwierdzające konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznym ograniczeniem możliwości samodzielnej egzystencji.

d)  dokumentów, o których mowa w ppkt b) i c) nie muszą przedstawiać osoby, które ukończyły 75 rok życia.

17. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 oraz w punkcie 16, mogą być złożone w formie kopii, z wyjątkiem sytuacji, gdy organ poweźmie wątpliwość co do ich prawdziwości. W takiej sytuacji wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić oryginał dokumentu lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

18. Pomoc pieniężna udzielana na leczenie uzdrowiskowe jest przyznawana na podstawie kompetencji Szefa Urzędu określonych w art. 10 ust. 10 w związku z art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, 3 i 4 oraz art.10 ust. 1, 2 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i nie wyklucza możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy pieniężnej na zasadach określonych w ww. ustawie.

19. Korzystanie z leczenia w ramach NFZ lub PCPR/PFRON nie wyklucza możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy pieniężnej na leczenie uzdrowiskowe w ramach niniejszego Programu ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu.

20. Pomoc pieniężna udzielana w ramach Programu nie może być przeznaczona na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową realizowane w ramach NFZ lub PCPR/PFRON.

21. Leczenie uzdrowiskowe dofinansowane w ramach Programu musi rozpocząć się w roku, w którym obowiązuje Program.

22. Pomoc pieniężna na leczenie uzdrowiskowe w ramach Programu może być przyznana raz w roku kalendarzowym.

23. Pomoc pieniężna udzielana w ramach Programu może być przyznana na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową realizowane wyłącznie na terenie Polski.

24. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2024 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację, jeśli nastąpi to wcześniej. Kompletny wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej w ramach Programu lub uzupełnienie wniosku powinny wpłynąć do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do dnia 30 listopada 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski, które wpłyną lub zostaną uzupełnione po ww. terminie mogą być rozpatrzone na zasadach ogólnych określonych w ustawach wskazanych w podstawie prawnej niniejszego Programu.


W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu (22) 276-77-77 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź z Panią Moniką Pakułą, tel. 22 276-77-18, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

nr 5 (401) Maj

202405