Poniżej przedstawiamy do zapoznania się zasady Programu dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych i wkładek usznych dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych obowiązujące od stycznia 2024 roku.

 

Zasady:

 

1. Pomoc pieniężna na zakup aparatu słuchowego/aparatów słuchowych i wkładki usznej/wkładek usznych przyznawana jest decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek osoby uprawnionej.

 

2. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji i osobach represjonowanych z powodów politycznych.

 

3. Pomoc może być przyznana na dofinansowanie zakupu maksymalnie dwóch aparatów słuchowych i dwóch wkładek usznych w przypadku niedosłuchu obustronnego (po jednym na każde ucho). Jeżeli koszt planowanego zakupu aparatu słuchowego i wkładki usznej/aparatów słuchowych i wkładek usznych jest wyższy niż wynikający z Programu, pomoc pieniężna może być udzielona wyłącznie do wysokości maksymalnej kwoty wynikającej z Zasad niniejszego Programu. Pozostałą do zapłaty kwotę zobowiązany jest ponieść wnioskodawca.

 

4. Pomoc może być przyznana osobom uprawnionym spełniającym następujące kryteria dochodowe:

a) dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe – dochód nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 290% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa ZUS (od 1 marca 2024 roku 5164,78 zł),

b) dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe – dochód na osobę nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 220% najniższej emerytury ogłaszanej przez Prezesa ZUS (od 1 marca 2024 roku 3918,11 zł),

c) dla osoby będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji - dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 350% najniższej emerytury (od 1 marca 2024 roku 6233,36 zł) bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Za osobę całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji uznaje się osobę, która posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Okoliczność posiadania statusu osoby całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji ustala się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów takich jak:

a) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji wydane przez organ rentowy (ZUS, KRUS, MSWiA, MON, BESW),

b) orzeczenie o I grupie inwalidzkiej wydane przez organ rentowy,

c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku osiągnięcia przez wnioskodawcę wieku emerytalnego,

d) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez organ rentowy, jeśli wnioskodawca osiągnął wiek emerytalny.

 

5. Pomoc może być przyznana w wysokości 5 000 zł brutto, 3500 zł brutto albo 2000 zł brutto na jeden aparat słuchowy i jedną wkładkę uszną po spełnieniu kryteriów dochodowych określonych w poniższej Tabeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba aparatów i wkładek usznych

Maksymalna wysokość pomocy pieniężnej
(kwoty brutto)

dla osoby uprawnionej samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 180% najniższej emerytury (3 205,73 zł)

dla osoby uprawnionej samotnie gospodarującej, której dochód przekracza kwotę odpowiadającą 180% najniższej emerytury (3 205,73 zł), ale nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury (3 918,11 zł)

dla osoby uprawnionej samotnie gospodarującej, której dochód przekracza kwotę odpowiadającą 220% najniższej emerytury (3 918,11 zł), ale nie przekracza kwoty odpowiadającej 290% najniższej emerytury (5 164,78 zł)

dla osoby uprawnionej, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty odpowiadającej 110% najniższej emerytury (1 959,06 zł na osobę)

dla osoby uprawnionej, której dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę odpowiadającą 110% najniższej emerytury (1 959,06 zł na osobę), ale nie przekracza kwoty odpowiadającej 150% najniższej emerytury (2 671,44 zł na osobę)

dla osoby uprawnionej, której dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę odpowiadającą 150% najniższej emerytury (2 671,44 zł na osobę), ale nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% najniższej emerytury (3 918,11 zł na osobę)

dla osoby uprawnionej będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, której dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 230% najniższej emerytury (4 096,21 zł) bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym

dla osoby uprawnionej będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, której dochód przekracza kwotę odpowiadającą 230% najniższej emerytury (4 096,21 zł) a nie przekracza kwoty odpowiadającej 280% najniższej emerytury (4 986,69 zł) bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym

dla osoby uprawnionej będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, której dochód przekracza kwotę odpowiadającą 280% najniższej emerytury (4 986,69 zł) a nie przekracza kwoty odpowiadającej 350% najniższej emerytury (6 233,36 zł) bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym

1 aparat słuchowy i 1 wkładka uszna

do 5 000 zł

do 3 500 zł

do 2 000 zł

2 aparaty słuchowe i 2 wkładki uszne

do 10 000 zł

do 7 000 zł

do 4 000 zł

 

6. Pomoc może być przyznana na dofinansowanie zakupu maksymalnie dwóch aparatów słuchowych i dwóch wkładek usznych w przypadku niedosłuchu obustronnego (po jednym na każde ucho). Jeżeli koszt planowanego zakupu aparatu słuchowego i wkładki usznej/aparatów słuchowych i wkładek usznych jest wyższy niż dofinansowanie możliwe w ramach Programu, pomoc pieniężna może być udzielona wyłącznie do wysokości maksymalnej kwoty wynikającej z Zasad niniejszego Programu. Pozostałą do zapłaty kwotę zobowiązany jest ponieść wnioskodawca.

 

7. Dofinansowanie zakupu aparatu słuchowego i wkładki usznej może być przyznane po złożeniu wniosku, dokumentów potwierdzających wysokość otrzymywanego dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy oraz przedłożeniu faktury proforma/kosztorysu albo faktury VAT.

 

8. Przy ustalaniu wysokości przyznanego dofinansowania będzie uwzględniana pomoc udzielona przez Szefa Urzędu na ten sam cel (zakup aparatu/aparatów słuchowych i wkładki usznej/wkładek usznych) poza Programem w roku 2023. O tę kwotę będzie pomniejszana wysokość dofinansowania przyznawanego na podstawie Programu na 2024 r.

 

9. Dofinansowanie w ramach Programu na 2024 r. nie może być przyznane dla osób, które skorzystały z dofinansowania zakupu aparatów słuchowych w ramach realizowanych w latach 2017 - 2023 programów Szefa Urzędu dla członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP, kombatantów oraz ofiar represji, osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych lub Programu dofinansowania zakupu aparatów słuchowych dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych realizowanego w latach 2020-2023.

 

 

Warunki uczestnictwa w Programie

Faktura VAT

Faktura proforma


Konieczność złożenia wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej

Wzór wniosku do pobrania

Wzór wniosku do pobrania

Konieczność załączenia do wniosku:

a) faktury VAT uwzględniającej dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawioną w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,

b) dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawionego w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.

Konieczność załączenia do wniosku:
a) aktualnej kopii zlecenia na zaopatrzenie w aparat słuchowy/aparaty słuchowe i wkładkę uszną/wkładki uszne potwierdzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dofinansowanie w ramach Programu może być przyznane tylko osobie uprawnionej, która przedstawi zlecenie na zaopatrzenie w aparaty słuchowe/aparat słuchowy i wkładki uszne/wkładkę uszną potwierdzające możliwość uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.
b) faktury proforma lub kosztorysu uwzględniającego dofinansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych źródeł wystawionego w terminie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu,
c) dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy wystawionego w terminie do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczeń o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.

Faktura VAT powinna być wystawiona na nazwisko wnioskodawcy.

Faktura proforma powinna być wystawiona na nazwisko wnioskodawcy.

Przyznana pomoc pieniężna przekazywana będzie wnioskodawcy, który wcześniej dokonał zakupu aparatu/aparatów i wkładki usznej/wkładek usznych i poniósł koszty na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pieniężnym.

Przyznana pomoc pieniężna przekazywana będzie na rachunek bankowy punktu, który będzie realizował zlecenie na zaopatrzenie – wg faktury proforma.

Przyznana pomoc pieniężna może być wykorzystana wyłącznie na zakup aparatu słuchowego/aparatów słuchowych lub wkładki usznej/wkładek usznych wskazanych w fakturze proforma lub kosztorysie załączonych do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej w ramach Programu. Zmiana przeznaczenia przyznanej pomocy pieniężnej wymaga zmiany decyzji na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu (22) 276-77-77 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź z:

  • Panią Mileną Bryszewską, tel. 22 276-77-93, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Panią Patrycją Jaworską, tel. 22 276-77-90, adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Panią Anną Polowczyk, tel. 22 276-77-87, adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2024 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację, jeśli nastąpi to wcześniej. Kompletny wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej w ramach Programu lub uzupełnienie wniosku powinny wpłynąć do Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do dnia 30 listopada 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski, które wpłyną lub zostaną uzupełnione po tym terminie mogą być rozpatrzone na zasadach ogólnych określonych w ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej.

nr 5 (401) Maj

202405