1. Pomoc pieniężna na rehabilitację domową przyznawana jest decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na wniosek osoby uprawnionej - PDF

2. Osobami uprawnionymi są działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, którzy nie mogą skorzystać z leczenia rehabilitacyjnego w warunkach ambulatoryjnych ze względu na stan zdrowia.

3. Do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej na rehabilitację domową należy w szczególności dołączyć:

a. dokumentację potwierdzającą sytuację materialną wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy. Dochód wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy może być również ustalony na podstawie dokumentacji znajdującej się już w Urzędzie, jeśli jest ona aktualna, tzn. została wystawionaw okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach Programu. Termin 3 miesięcy nie dotyczy dokumentów potwierdzających aktualną wysokość świadczenia o charakterze stałym, takich jak: emerytura, zasiłek stały itp.

b. zaświadczenie lekarskie potwierdzające wskazanie do podjęcia rehabilitacji domowej, skierowanie na rehabilitację w warunkach domowych lub zaświadczenie lekarskie o braku możliwości skorzystania z leczenia rehabilitacyjnego w trybie ambulatoryjnym (poradni rehabilitacyjnej, gabinecie rehabilitacyjnym, ośrodku/oddziale dziennej rehabilitacji) wystawione do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku;

c. kosztorys lub fakturę pro forma wystawione na wnioskodawcę przez placówkę, która będzie realizować rehabilitację domową, przy czym przedłożony dokument powinien określać jego koszt, termin oraz dane placówki, w tym nr rachunku bankowego placówki realizującej leczenie. Dokument powinien być wystawiony do 3 miesięcy przed złożeniem wniosku.

4. Kompletny wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej w ramach programu powinien zostać złożony nie później niż 30 dni przed planowanym terminem leczenia. W przypadku niedochowania tego terminu, wniosek może nie zostać załatwiony w terminie pozwalającym na przekazanie środków do placówki realizującej leczenie w wyznaczonym terminie.

5. Pomoc pieniężna przyznana na rehabilitację domową w ramach Programu jest przekazywana na rachunek placówki nie wcześniej niż na 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia leczenia. Urząd nie przekazuje zaliczek.

6. Pomoc pieniężna na rehabilitację domową jest przekazywana przelewem na nr rachunku bankowego placówki, która będzie realizować zaplanowane leczenie rehabilitacyjne wskazany na fakturze proforma lub kosztorysie.

7. Jeżeli koszt planowanego leczenia wnioskodawcy jest wyższy niż wynikający z zasad programu, pomoc pieniężna może być udzielona wyłącznie do wysokości maksymalnej kwoty wynikającej z zasad (tabeli). Pozostałą do zapłaty kwotę zobowiązany jest ponieść wnioskodawca.

8. Pomoc pieniężna w ramach Programu może być przyznana wyłącznie na standardowe świadczenie proponowane przez placówkę realizującą leczenie rehabilitacyjne. Nie może być przyznana na świadczenie o podwyższonym standardzie (typu LUX, zabiegi SPA itp.).

9. Przyznana pomoc pieniężna może być wykorzystana wyłącznie na realizację leczenia wskazanego w fakturze pro forma lub kosztorysie. Zmiana placówki realizującej leczenie, terminu leczenia, zakresu leczenia itp. wymaga zmiany decyzji na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

10. Pomoc pieniężna na rehabilitację domową może być przyznana jeżeli:

a) dochód samotnie gospodarującej osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 290% kwoty, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1251 ze zm.), zwanej dalej „najniższą emeryturą”,

b) dochód na osobę w rodzinie osoby uprawnionej nie przekracza kwoty odpowiadającej 220% kwoty najniższej emerytury,

c) dla osoby uprawnionej będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, której dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 350% najniższej emerytury bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym.


11.Za osobę całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji uznaje się osobę, która posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Okoliczność posiadania statusu osoby całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji ustala się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów takich jak:

a) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji wydane przez organ rentowy (ZUS, KRUS, MSWiA, MON, BESW),

b) orzeczenie o I grupie inwalidzkiej wydane przez organ rentowy,

c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku osiągnięcia przez wnioskodawcę wieku emerytalnego,

d) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez organ rentowy, jeśli wnioskodawca osiągnął wiek emerytalny.


12. Kwota pomocy pieniężnej udzielanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na rehabilitację domową jest ustalana z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy oraz z zastosowaniem ustalonych w poniższych tabelach parametrów dotyczących poziomu uzyskiwanego dochodu wnioskodawcy, a także wysokości dostępnego budżetu.

 

Maksymalna wysokość pomocy pieniężnej
(kwoty brutto)

dla osoby uprawnionej samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 220% najniższej emerytury (3 918,11 zł)

dla osoby uprawnionej samotnie gospodarującej, której dochód przekracza kwotę 220% najniższej emerytury (3 918,11 zł), ale nie przekracza kwoty 290% najniższej emerytury (5 164,78 zł)

dla osoby uprawnionej, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 150% najniższej emerytury (2 671,44 zł na osobę)

dla osoby uprawnionej, której dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 150% najniższej emerytury (2 671,44 zł na osobę), ale nie przekracza kwoty 220% najniższej emerytury (3 918,11 zł na osobę)

dla osoby uprawnionej, będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, której dochód nie przekracza kwoty odpowiadającej 280% najniższej emerytury (4986,69 zł) bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym

dla osoby uprawnionej, będącej osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, której dochód przekracza kwotę odpowiadającą 280% najniższej emerytury (4986,69 zł) a nie przekracza kwoty odpowiadającej 350% najniższej emerytury (6 233,36 zł) bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym

do 3 000 zł

do 2 000 zł

 

 

13. Pomoc pieniężna udzielana na rehabilitację domową jest przyznawana na podstawie kompetencji Szefa Urzędu określonych w art. 10 ust. 10 w związku z art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 10 ust. 1, 2 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych i nie wyklucza możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy pieniężnej na zasadach ogólnych określonych w ustawie.


14. Korzystanie z rehabilitacji w ramach NFZ lub PCPR/PFRON nie wyklucza możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy pieniężnej na rehabilitację domową w ramach niniejszego Programu ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu.


15.  Pomoc pieniężna udzielana w ramach Programu nie może być przeznaczona na rehabilitację w warunkach domowych realizowaną w ramach NFZ lub PCPR/PFRON.


16. Rehabilitacja domowa dofinansowana w ramach Programu musi rozpocząć się w roku, w którym obowiązuje Program.


17. Pomoc pieniężna na rehabilitację domową w ramach Programu może być przyznana raz w roku kalendarzowym.


18.  Pomoc pieniężna udzielana w ramach Programu może być przyznana na rehabilitację domową realizowaną wyłącznie na terenie Polski.


19. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2024 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację, jeśli nastąpi to wcześniej. Kompletny wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej w ramach Programu lub uzupełnienie wniosku powinny wpłynąć do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do dnia 30 listopada 2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski, które wpłyną lub zostaną uzupełnione po tym terminie mogą być rozpatrzone na zasadach ogólnych określonych w ustawach wskazanych w podstawie prawnej niniejszego Programu.W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu (22) 276-77-77 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź z Panią Joanną Kłosiewicz, tel. 22 276-77-83, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

nr 5 (401) Maj

202405