Ustawy

 


•Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

•Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

•Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach

•Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

•Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

•Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (wyciąg)

•Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym

•Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru

•Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

•Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

•Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989

•Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

•Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (wyciąg)

•Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

•Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

 

  

 

 

Rozporządzenia


•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego zakresu działania, sposobu wykonywania zadań i organizacji Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

•Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu wypłacania świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

•Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej

•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej

•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

•Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadawania Krzyża Zesłańców Sybiru

•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania dodatku kombatanckiego oraz emerytury i renty przyznawanych w drodze wyjątku

•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania kombatantom i innym osobom uprawnionym świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego

•Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji i trybu pracy wojewódzkich rad kombatanckich

•Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

•Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych

•Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych właściwych do przyznawania i wypłacania świadczenia pieniężnego, dodatku kompensacyjnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

nr 10 (394) Październik 2023

202310