Punkt informacyjny
Pokój N041
Wejście od ul. Żurawiej 3/5

 

Czynny:

  • Poniedziałek - 8:15-13:00, 13:30-18:00
  • Wtorek - piątek - 8:15-13:00, 13:30-16:15

tel. 22 276 77 77
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Gabinet Szefa Urzędu

Dyrektor Wojciech Lesiak
tel. 22 276 77 01

fax 22 250 52 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gabinet Szefa Urzędu zapewnia obsługę działań wykonywanych bezpośrednio przez Szefa Urzędu i utrzymuje kontakty z mediami w celu zapewnienia rzetelnej informacji o działalności Urzędu. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami zrzeszającymi kombatantów i ofiary represji, fundacjami i organizacjami społecznymi współdziałającymi z ruchem kombatanckim. Prowadzi analizy problemowe na tematy związane z prawem kombatanckim oraz opracowuje wnioski o przyjęcie przez Szefa Urzędu patronatu honorowego lub wstąpienie Szefa Urzędu do komitetu honorowego, związane z realizacją zadań upamiętniających tradycje walk o niepodległość państwa polskiego.

 

 

Dyrektor Generalny
Andrzej Bida
tel. 22 270 72 08
fax 22 250 52 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Biuro Dyrektora Generalnego
Dyrektor Tomasz Lis
tel. 22 270 72 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Główny księgowy Zdzisława Gozdan
tel. 22 336 77 88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro Dyrektora Generalnego współpracuje z parlamentem, Kancelariami Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, ministerstwami i urzędami centralnymi, przygotowując i opiniując projekty zmian w prawie kombatanckim. Zajmuje się obsługą prawną Urzędu, a jego pracownicy reprezentują Urząd w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Biuro sprawuje również obsługę kadrową i szkoleniową pracowników Urzędu oraz prowadzi ich sprawy socjalne.

 


Departament Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji
Dyrektor Monika Kalinowska
tel. 22 276 77 97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zastępca Dyrektora Michał Frydrychowicz
tel. 22 276 77 97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Departament Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji prowadzi sprawy o przyznanie uprawnień przysługujących kombatantom, w tym weteranom wojennym, a także ofiarom represji oraz wdowom i wdowcom po nich pozostałym – na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 276 ze zm.). Departament realizuje również ustawę z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 690 ze zm.) poprzez wydawanie decyzji w sprawach potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, przyznawanie świadczenia pieniężnego, jednorazowej lub okresowej pomocy pieniężnej oraz nadawanie odznaki honorowej działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Do zadań Departamentu należy także rozpatrywanie spraw o przyznanie uprawnień określonych w ustawie z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1168), potwierdzanie okresów świadczenia pracy po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku lub okresów pozostawania bez pracy na skutek represji politycznych – na podstawie dyspozycji art. 117, ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1270 ze zm.). W kompetencjach Departamentu znajduje się ponadto wydawanie legitymacji potwierdzających posiadanie uprawnień kombatanckich, uprawnień przysługujących wdowom i wdowcom po kombatantach lub ofiarach represji, legitymacji dla członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, legitymacji dla osób deportowanych do pracy przymusowej lub osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę lub ZSRR, zaświadczeń dla żołnierzy-górników potwierdzających prawo do bezpłatnych leków oraz przywileje w zakresie opieki zdrowotnej.

Departament Współpracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji wykonuje także zadania związane udzielaniem pomocy pieniężnej podopiecznym Urzędu oraz udziela im wsparcia w korzystaniu z przysługujących im uprawnień w zakresie pomocy socjalnej oraz opieki zdrowotnej.

W ramach Departamentu działa także archiwum zakładowe oraz punkt informacyjny Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

 

Departament Uroczystości
Dyrektor płk dypl. Zbigniew Krzywosz
tel. 22 276 77 24

fax 22 250 52 04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zastępca Dyrektora płk Artur Frączek
tel. 22 276 77 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Departament Uroczystości organizuje i współorganizuje uroczystości rocznicowe oraz kombatanckie w kraju i za granicą, prowadzi i koordynuje realizację innych przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji walk o niepodległość Rzeczypospolitej oraz pamięci ofiar wojny i okresu powojennego. Współpracuje z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami kombatanckimi oraz urzędami administracji publicznej zajmującymi się sprawami polskich kombatantów i ofiar represji poza granicami kraju. Sporządza roczne plany uroczystości organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd. Ponadto opiniuje i sporządza wnioski o nadanie przez Prezydenta RP orderów i odznaczeń osobom szczególnie zasłużonym w walkach o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a także opiniuje wnioski o mianowanie na pierwszy i kolejne stopnie oficerskie. Przygotowuje i przedkłada Ministrowi Obrony Narodowej projekty postanowień Prezydenta RP oraz decyzji personalnych Ministra Obrony Narodowej w sprawach mianowania kombatantów na pierwszy i kolejne stopnie oficerskie (przedstawianych na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym – Dz.U. z 1999 r. Nr 72, poz. 804 z późn. zm.). Opiniuje wnioski o mianowanie na wyższe stopnie wojskowe osób przedstawianych na podstawie art. 76 ust. 8 p. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.), przedkładane do Urzędu przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr. Realizuje również postanowienia zawarte w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru (Dz. U. z 2003 r. Nr 225, poz. 2230). Weryfikuje wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych nadawanych przez Szefa Urzędu.