Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach dotyczących działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, działającym przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Członków Rady powołuje i odwołuje imiennie Szef Urzędu spośród osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, zapewniając udział w niej różnych środowisk dawnej opozycji. Jej członkowie powoływani są na czas określony wykonywaniem funkcji przez Szefa Urzędu.

 

W skład Rady wchodzi od 15 do 20 członków, którzy pełnią swoje funkcje społecznie. Członkowie Rady spośród swego grona wybierają przewodniczącego, 3 zastępców oraz sekretarza. Wybory odbywają się w trybie tajnym, chyba że członkowie Rady jednogłośnie zaakceptują jawny tryb wyborów.

 

Do zadań Rady należy opiniowanie podejmowanych przez Urząd inicjatyw legislacyjnych, a także zgłaszanie wniosków w sprawach istotnych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Rada może występować z apelami i postulatami do władz państwowych oraz samorządowych.

 

Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby. Uczestniczy w nich Szef Urzędu lub osoba przez niego wyznaczona.

 

Skład Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

 

2024.03.12

Grzegorz Boguta -współpracownik Komitetu Obrony Robotników i współzałożyciel Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA, wydającej pisma drugiego obiegu. Internowany
w czasie stanu wojennego, po zwolnieniu kontynuował niezależną działalność wydawniczą. Brał udział w obradach „okrągłego stołu” i był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Archiwum Solidarności.
 

2 Stanislaw Brzezniak

Stanisław Brzeźniak - był uczestnikiem Niezależnego Ruchu Związkowego oraz członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych „Oświęcim” i Kopalni Węgla Kamiennego „Brzeszcze”. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku górników. Następnie aktywnie wspierał działania „Solidarności Walczącej” oraz Konfederacji Polski Niepodległej na Śląsku.

 

 

 

3 Krzysztof Czuma

Krzysztof Czuma - z uwagi na więzi rodzinne, jako bardzo młody człowiek zaangażowany był w działalność opozycyjną. Aktywnie uczestniczył w wydawaniu „Ucznia Polskiego” - niezależnego pisma młodzieży szkolnej a ideowo związanego z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Ponadto kierował podziemnego pismem „Nurt” związanym z działalnością konspiracyjnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

 

 
4 Lubomir Fajfer Lubomir Fajfer - był działaczem Ruchu Młodzieży Niezależnej na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Kolportował podziemną prasę i literaturę. Brał udział w tzw. „kołach samokształceniowych” oraz uczestniczył w antyreżimowych happeningach i demonstracjach.
 

5 Witold Janowicz

Witold Janowicz - już w wieku szesnastu lat, ucząc się w Technikum, rozpoczął działalność opozycyjną. W stanie wojennym rozpowszechniał ulotki „Solidarności” oraz Konfederacji Polski Niepodległej na terenie Gliwic. Za swoją działalność opozycyjną aresztowany i sądzony. Kontynuując działalność opozycyjną zajmował się kolportażem prasy podziemnej i angażował
w akcje ulotkowe, które przerywały zatrzymania i przesłuchania.

 

 

Stanisaw Kowalski

Stanisław Kowalski - brał czynny udział w strajku w Radomiu w 1976 roku. Zatrzymany na demonstracji oraz skazany, przez pół roku przebywał w areszcie. Jest wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76.

 

7 Krzysztof Król

 

Krzysztof Król - znany jest jako polityk, dziennikarz oraz w okresie PRL-u, działacz opozycji demokratycznej, związany głównie z Konfederacją Polski Niepodległej. Był posłem dwóch sejmowych kadencji i doradcą społecznym Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

 

 

8 Robert Kubicz

 

Robert Kubicz -działał w opozycyjnych młodzieżówkach i był jednym z współtwórców Federacji Młodzieży Walczącej w Krakowie. Uczestniczył w manifestacjach, akcjach ulotkowych i kolportażu prasy podziemnej. Angażował się także we współpracę pomiędzy Federacją
a podziemną „Solidarnością” w Nowej Hucie. Był również członkiem Ruchu „Wolność i Pokój”.

 

 

9 Edward Nowak

Edward Nowak - działacz „Solidarności” w krakowskiej Hucie im. Lenina, uczestnik strajków, za działalność skazany na 3 lata więzienia. Współtworzył Towarzystwo Pomocy Więzionym i Inicjatywę Obywatelską w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy. Wybrany posłem na sejm kontraktowy, później pełnił funkcje podsekretarza stanu w resortach gospodarczych. Obecnie kieruje Stowarzyszeniem „Sieć Solidarności”.

 

Iwona Olejniczak

Iwona Olejniczak - działała w „Solidarności” w Zakładach Transformatorów Radiowych
w Skierniewicach i Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania, była internowana w stanie wojennym, a później inwigilowana i pozbawiana pracy.

 

 11 Ryszard Ostrowski

Ryszard Ostrowski - jako pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina brał czynny udział w wystąpieniach w grudniu 1970 roku, po aresztowaniu został pobity przez milicjantów, dekadę później włączył się w działania „Solidarności”.

 

12 Mirosław Rybicki

Mirosław Rybicki - był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a także współzałożycielem Ruchu Młodej Polski. Uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, później zajmował się drukiem i kolportażem solidarnościowych wydawnictw Regionu Gdańskiego.

 

 

Stopa

Jerzy Stopa - działacz „Solidarności” w PKP Lokomotywownia w Skarżysku-Kamiennej, internowany, po zwolnieniu zajmował się kolportowaniem nielegalnych wydawnictw. Obecnie pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego.

 

 

 14 Janusz Tołłoczko

Janusz Tołłoczko - działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego i był redaktorem w agencji prasowej Krajowej Komisji Porozumiewawczej „Solidarności”, został internowany w czasie stanu wojennego.

 

11 Wyrowiński

Jan Wyrowiński - działacz toruńskiej „Solidarności” i redaktor regionalnej prasy niezależnej, internowany w stanie wojennym, po wyjściu na wolność organizował struktury Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. W III Rzeczypospolitej poseł na Sejm i senator. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
 

nr 7 (403) Lipiec

K07